Term & Condition | ข้อตกลงบัญชีและการเป็นสมาชิก

          Term & Condition การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 18 ปี เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยชัดแจ้ง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขอให้ท่านอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้และบริการบางอย่างมีข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของตนซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านและเมื่อใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะและข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนั้นบังคับสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

เนื้อหาของผู้ใช้ Accounts and membership

         เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความซื่อตรง ความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาทั้งหมด เราอาจตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งมาหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา คุณอนุญาตให้เราเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง ฟอร์แมตใหม่ แสดง และดำเนินการเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)

          ในส่วนข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของ UFABET หรือผู้ให้อนุญาตแก่ UFABET  ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

          ท่านต้องยอมรับก่อนว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยง และต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่านเอง ทางเว็บไซต์ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, สัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางเว็บไซต์

Term & Condition : cleantechchallenge.org